Algemene voorwaarden Dutch Sticker Factory

Artikel 1 – Voorwaarden

1.1 – Dutch Sticker Factory heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 – De overeenkomst tussen u en Dutch Sticker Factory komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij Dutch Sticker Factory. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Dutch Sticker Factory erkent dat elektronische
communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van de
proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Artikel 3 – Levering

3.1 – Levering vind plaats zolang het desbetreffende product voorradig is.

3.2 – In het kader van verkoop op afstand zal Dutch Sticker Factory de bestellingen binnen 30 dagen netto uitvoeren. De aangegeven levertijd van 1-3 werkdagen is een streven en hieraan kunnen geen rechten worden verleent. Na 30 dagen netto heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te kunnen annuleren.

3.3 – Verzendkosten gelden voor brievenbuspost in Nederland á €2,50 incl. btw, brievenbus pakjes €4,25 incl. btw en grotere pakketten vanaf €7,25 incl. btw. Voor buitenland verzendingen binnen de EU gelden de tarieven voor brievenbuspost á €2,50 incl. btw en pakketpost vanaf €5,25 incl. btw. Gratis verzending vanaf een minimaal bestelbedrag van €25,00 incl. btw is geldig voor brievenbuspost. Brievenbus pakjes en grotere pakketten zijn uitgesloten, tenzij anders vermeld.

3.4 – De leveringsplicht voor maatwerk producten kunnen anders zijn.

3.5 -De afnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van een correct afleveradres. Dutch Sticker Factory is niet verantwoordelijk voor een uitlevering met een foutief afleveradres.

3.6.1 – Dutch Sticker Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of schade aan geleverde bestellingen indien de afnemer heeft gekozen voor verzending middels brievenbus post. Een her levering of creditatie van de factuur is dan ook niet mogelijk.

3.6.2 – Indien de afnemer heeft gekozen voor levering middels brievenbus of standaard pakket, kan er aanspraak gemaakt worden op de leveringsgarantie, nadat het onderzoek van het postorder bedrijf is afgerond. Indien de afnemer in gebreken is gebleken door opgave van incorrect afleveradres of de mogelijkheid tot afleveren niet is, kan er geen aanspraak worden gemaakt op aflevergarantie. Creditatie van het factuurbedrag is in geen enkel geval mogelijk.

3.6 – Aan de leveringsplicht van Dutch Sticker Factory zal, behoudens tegenbewijs, zijn
voldaan zodra de door Dutch Sticker Factory geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 4 – Betaling

4.1 – De afnemer dient de openstaande betaling tijdig te betalen indien deze op 

factuurbasis voldaan wordt. 

4.2 – Dutch Sticker Factory heeft het recht om extra incassokosten van minstens € 40,00 exclusief btw in rekening te brengen bij een tweede herinnering.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 – Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5.2 – Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3 – Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 6 – Aanbiedingen

6.1 – Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 – Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt
Dutch Sticker Factory zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3
werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 – Mondelinge toezeggingen verbinden Dutch Sticker Factory slechts nadat deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 – Aanbiedingen van Dutch Sticker Factory gelden niet automatisch ook voor
nabestellingen.

6.5 – Bij retourneren van bestellingen met een verzoek tot restitutie zal het bedrag tijdens de aanbieding gecrediteerd worden. 

6.6 – Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.

Artikel 7 – Zichttermijn en herroepingsrecht

7.1 – Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2 – Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3 – Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de
ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.4 – Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7.5 – Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht en het product wilt omruilen, zijn de verzendkosten voor het retour voor de consument op basis van lid 7.4 Zodra het retour ontvangen is, zal het vervangende exemplaar worden verstuurd naar de consument. De verzendkosten van deze verzending worden vooraf in rekening gebracht bij de consument.

7.6 – Het herroepingsrecht is niet geldig voor maatwerk bestellingen.

Artikel 8 – Garantie

8.1 – De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2 – Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de
ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8.3 – De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dutch Sticker Factory) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Dutch Sticker Factory. Eventuele gebreken of
verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na
levering aan Dutch Sticker Factory schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 – Indien klachten van de afnemer door Dutch Sticker Factory gegrond worden
bevonden, zal Dutch Sticker Factory naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos
vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dutch Sticker Factory en mitsdien het
bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Dutch Sticker Factory) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Dutch Sticker Factory
gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dutch Sticker Factory voor enige andere
vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende 

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of 

gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 – Dutch Sticker Factory is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

8.6 – Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Dutch Sticker Factory in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of
door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
strijd met de aanwijzingen van Dutch Sticker Factory en/of gebruiksaanwijzing op de
verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9 – Afbeeldingen en specificaties

9.1 – Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Dutch Sticker Factory gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

10.1 – Dutch Sticker Factory is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 – Dutch Sticker Factory is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 – Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de
elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Dutch
Sticker Factory alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 – Dutch Sticker Factory behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dutch Sticker Factory
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 – Indien Dutch Sticker Factory bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 

voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 

afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 – Eigendom van alle door Dutch Sticker Factory aan de afnemer verkochte en
geleverde zaken blijft bij Dutch Sticker Factory zolang de afnemer de vorderingen van
Dutch Sticker Factory uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten 

werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en 

zolang de afnemer de vorderingen van Dutch Sticker Factory wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen 

vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 – De door Dutch Sticker Factory geleverde zaken welke onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale 

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 – De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 – De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 

Dutch Sticker Factory of een door Dutch Sticker Factory aan te stellen derde om, in alle 

gevallen waarin Dutch Sticker Factory haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die 

plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken 

aldaar mee te nemen.

12.5 – Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Dutch 

Sticker Factory zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 – De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede 

tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Dutch Sticker Factory.